KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Temel Hukuk Bilgileri Test3


Soru 1

I. Ahlak kuralları
II. Hukuk kuralları
III. Örf ve âdetler
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin Türk Hukuk Mevzuatının örneklerinden biri olduğu söylenemez?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

• Toplumun ihtiyaçlarını temel alır.
• Belirli temel sorunlarla ilgilenir, ayrıntılara inmez.
• Adalet düşüncesini öngörür.
Yukarıda özellikleri verilen hukuk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Kişinin temel hak ve hürriyetleri ile bunların güvence altına alınmasını; devletin şekil ve teşkilatlanmasını; yasama, yürütme, yargı organlarının işleyişini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

I. Toprak
II. Egemenlik
III. Din
Yukarıda verilenlerden hangileri devletin unsurları arasında yer alır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Devlet sınırları içinde aynı hukuk kurallarının geçerli olduğu, tek bir siyasi otoritenin egemenliği elinde tuttuğu devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Herkesin serbestçe, ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin oyunu kullanabilmesi ve yönetime katılabilmesine ne ad verilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

1982 Anayasası’na göre, din öğrenme hürriyetinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinde olması gereken özelliklerden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

I. Ulusal gelirin adaletli dağılımını gerçekleştirmek
II. Belli bir zümrenin gelişimini sağlamak
III. İstihdam alanlarını genişletmek
Cumhuriyetin temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinin amaçları arasında yukarıda verilenlerden hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Halkın seçtiği temsilcilerin halk adına karar verdiği siyasi yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Yarı başkanlık sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)