KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Anayasa Tarihi Test1


Soru 1

İlk Osmanlı anayasası aşağıdaki devletlerin hangilerinin anayasaları esas alınarak hazırlanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

İl ve nahiyelerde halk idaresi benimsenerek ilk kez yerinden yönetim ilkesinin kabul edilmesi aşağıdaki anayasalardan hangisi ile gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisinin kabul ettiği hükümet sistemi meclis hükümeti sistemi ile parlamenter sistem arasında karma bir sistemdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Aşağıdakilerden hangisi lâik düzene geçişte pek etkili olmayan yenilik olarak gösterilebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Aşağıdaki anayasalardan hangisinde anayasa değişikliği ile ilgili belirleyici hükümler yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Türk Medeni Kanununun İsviçre Medeni Kanunundan örnek alınarak hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özellikleri arasında yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Milli egemenlik ilkesinin Anayasada açıkça ilk kez yer almasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

1961 ve 1982 anayasaları ile ilgili olarak aşağıda verilen İfadelerden hangisi yanlıstır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasasında, 1909 yılında II. Meşrutiyetin ilanı ile yapılan değişikliklerden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

Osmanlı İmparatorluğunda sansür yasağı ilk kez aşağıdaki anayasal gelişmelerden hangisi ile kaldırılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

“Devletin dini İslamdır” maddesi aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle anayasadan çıkarılmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Osmanlı İmparatorluğunda haberleşmenin gizliliği ilkesi ilk kez aşağıdaki anayasal gelişmelerden hangisi ile getirilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Türk milliyetçiliği kavramı aşağıdaki anayasalardan hangisinde Atatürk milliyetçiliği olarak ifade edilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Osmanlı Devletine parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

I. Anayasa Mahkemesi kurulmuştur
II. Sosyal devlet ilkesi kabul edilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 18

Osmanlı İmparatorluğunda görülen aşağıdaki anayasal gelişmelerin
hangisinde Osmanlı halkı ilk defa sınırlı da olsa seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 19

1961 Anayasası,
I. Düşünce özgürlüğünün güç kazanması
II. Sendikal hareketlerin güçlenmesi
III. Koalisyon hükümetlerinin kurulması
gibi gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 20

I. 1876 Anayasası
II. 1921 Anayasası
III. 1924 Anayasası
IV. 1961 Anayasası
V. 1982 Anayasası
Yukarıdaki anayasalardan hangilerinde çift meclisli bir yasama organı düzenlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)