KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Anayasa Tarihi Test2


Soru 1

Osmanlı Devleti’nde yönetim alanında yapılan en köklü değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Sened-i İttifak
II. Tanzimat Fermanı
III. Kanun-ı Esasi
Yukarıdakilerden hangileri anayasadan çok anayasal belge niteliğindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Aşağıdakilerin hangisiyle Osmanlı Devleti’nde bazı temel hak ve hürriyetler ilk kez devlet güvencesi altına alınmıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

Padişah, Tanzimat Fermanı’nın getirdiği hüküm ve ilkelere kendisinin de uyacağına dair yemin etmiştir.
Bu durum Tanzimat Fermanı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri; halkın hak arayışının sonucunda değil, padişahlann kendi istekleriyle kısıtlanmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin daha çok etkili olduğu söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Türk tarihinde görülen aşağıdaki anayasalardan hangisi çerçeve anayasası niteliğindedir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-ı Esasi’nin özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. 1924 Anayasası
II. Teşkilat-ı Esasi
III. Kanun-ı Esasi
IV. 1961 Anayasası
Yukarıdaki anayasalardan hangileri belirli bir dönem birlikte uygulanmışlardır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Kanun-i Esasi’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

TBMM tarafından çıkarılan ilk anayasanın resmi adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nda yapılan değişikliklerden biridir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. 1924 Anayasası
II. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
III. 1961 Anayasası
Yukarıdaki anayasalardan hangileri daha önceki anayasayı tamamıyla yürürlükten kaldırmamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Egemenliğin millete ait olması
II. Devlet başkanlığı
III. Kabine Sistemi’nin benimsenmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1921 Anayasası’nda yapılan bir değişiklikle düzenlenmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

- Cumhuriyet anayasaları içinde “Anayasanın üstünlüğü” ilkesini ilk kez benimsemiştir.
- Katı bir anayasadır.
- Anayasa değişikliği sürecinde Cumhurbaşkanı’na onay ya da veto yetkisi tanımamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

Atatürk ilkeleri, aşağıdaki Anayasaların hangisinde yapılan değişiklikle anayasa maddesi haline gelmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)