KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Turk Anayasa Tarihi Test3


Soru 1

I. Kanunuesasi
II. Tanzimat Fermanı
III. Sened-i İttifak
Türk Anayasa Tarihi’nin yukarıda yer alan gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

Osmanlı Devleti’nde “Kanun Üstünlüğü İlkesi”nin ilk kez benimsendiğini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Osmanlı devlet yönetiminde anayasa ve parlamento kavramlarının ilk kez yer aldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

I. Çerçeve anayasa özelliği taşır.
II. Meclis, yasama ve yürütme erklerini elinde tutar,
III. Sert anayasa özelliğine sahiptir.
1921 Anayasası’nın genel özellikleri arasında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Cumhuriyet’in ilanı ile 1921 Anayasası’nda yapılan değişiklikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması hangi anayasa döneminde gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

“Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir.” maddesinin değiştirilmesinin yasaklanması ile ilgili karar ilk kez aşağıdaki anayasaların hangisinde yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Sosyal devlet
II. Demokratik devlet
III. Hukuk devleti
1961 Anayasası’nın kabul ettiği ilkeler arasında yukarıda verilenlerden hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

I. Cumhuriyet Senatosu,
II. Millet Meclisi,
III. Saltanat Şurası
1961 Anayasası’na göre meclis yukarıda verilen gruplarının hangilerinden oluşmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

I. Millî Birlik Komitesi
II. TRT
III. üniversiteler
Yukarıdakilerden hangileri 1961 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle özerkliği azaltılan veya kaldırılan kurumlar arasındadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

1961 Anayasası’nda yapılan değişiklikle, “Anayasa değişikliklerinin esas yönünden inceleme yetkisi elinden alınan” kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

I. Değişikliklerin özel kurallara bağlı olması
II. Kurucu Meclis tarafından hazırlanması
III. Kabine sistemini öngörmesi
1982 Anayasası’nın sert anayasa olma özelliği yukarıda verilenlerden hangileriyle ilgili değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

Aşağıdaki anayasaların hangisinde ulusal egemenlik ilkesi ilk kez yer almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

I. Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisinin verilmesi
II. Yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenebilmesi için Anayasa Mahkemesinin kurulması
III. Temel hak ve özgüriüklere geniş yer vermesi
Yukarıda verilenlerden hangileri 1961 Anayasası dönemi ile ilgilidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

I. Askerî müdahaleler sonucunda hazırianmış olması
II. Kurucu Meclis tarafından hazırianması
III. Siyasi partilerin hazırlanmasında etkisinin yoğun olması
Yukarıda verilenlerden hangileri 1961 ve 1982 Anayasalarının ortak özelliklerinden değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

1982 Anayasası’nda 1995 yılında yapılan değişiklikle;
• Seçme ve siyasi partilere üye olma yaşı 18’e indirilmiştir.
• Milletvekili sayısı 550’ye çıkarılmıştır.
Bu değişikliklerin aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

Türk tarihinde ilk kez halk oylamasına sunularak kabul edilen anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)