KPSS Vatandaslik

0 Doğru - 0 Yanlış - 0 Boş

Uluslararasi Kuruluslar Test3


Soru 1

Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdakllerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 2

I. Fransa
II. İtalya
III. Rusya
IV. Çin
Birleşmiş Milletlerde daimi veto yetkisi olan ülkeler arasında yukarıda verilenlerden hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 3

Birleşmiş Milletleri oluşturan organlar arasında aşağıdakllerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 4

- Ulusal kültür miraslarını koruma
- Okur - yazar oranını artırma
- Eğitim seviyesini yükseltme
Yukarıda verilen amaçlara hizmet eden teşkilat aşağıdakllerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 5

Çarpık kentleşmeyi ve doğanın insanlar tarafından tahrip edilmesini önlemeye yönelik olarak hareket eden uzmanlık kuruluşu aşağıdakllerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 6

1949 yılında SSCB’nin yayılmacı politikalarına karşı, 12 ülke tarafından kurulan ve varlığını günümüzde de sürdüren teşkilat aşağıdakllerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 7

1946’da kurulan ve dünya çapında bulaşıcı hastalıkların önlenmesini sağlamak ve toplum sağlığı ile ilgili uluslararası çalışmalar yapmak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 8

I. Avusturya
II. İsviçre
III. Kanada
IV. Rusya
Dünyanın en gelişmiş ve zengin 8 ülkesinin oluşturduğu birlik (G-8) içinde yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 9

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine adaylık statüsünün tescillenmesi aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yer almasına rağmen, serbest dolaşımı öngören Schengen Antlaşması’nı imzalamamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 11

Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasındaki görüşmelerde temsilcimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 12

IMF’nin;
I. uluslararası parasal işlemleri denetlemek,
II. dış ödeme sıkıntısı çeken ülkelere kısa vadeli kredi sağlamak,
III. ülkelerin Maliye Bakanlıklan üzerinde tam denetim kurmak
amaçlarından hangilerine yönelik çalışma yaptığı söylenebilir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 13

I. Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
II. İslam iş Birliği Teşkilatı
III. Ekonomik iş Birliği Örgütü
Yukarıda verilenlerden hangilerinde Türkiye’nin kurucu üyeliği söz konusudur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlardan biri değildir?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 15

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 16

I. Azınlık hakları
II. Pazar ekonomisinin varlığı
III. İnsan haklan
Yukarıda verilenlerden hangileri Kopenhag Kriterleri içinde değerlendirilen konulardandır?

A)
B)
C)
D)
E)

Soru 17

I. Savaş tehlikesini azaltma
II. Sorunların çözümü için öneri ortaya koyma
III. Tarafların bir araya gelmesini sağlama
Devletler arası organizasyonların ve sözleşmelerin sağladığı yararlar arasında yukarıda verilenlerden hangileri bulunmaktadır?

A)
B)
C)
D)
E)